MedWOW / 二手医疗器械 / 外科 设备 / 手术显微镜
 

手术显微镜

市场价值计算器
 
Applied Filters

大陆 : 亚洲

  重置

国家 : 中国

  重置
制造起始年份
制造截止年份
 
 
 
 
物品详情
卖家详情
物品价格 (USD)
制造年份

快速查看

 
装置: 手术显微镜
制造商: Zeiss
型号: OPMI MDI S5
地点: 中国, Shanghai
3,500
1998

快速查看

 
装置: 手术显微镜
制造商: Leica Microsystems
型号: WILD M690
地点: 中国, Shanghai
13,200
2008