MedWOW / 二手医疗器械 / 临床工程 设备 / 电外科设备分析仪
 

电外科设备分析仪

市场价值计算器
 
制造起始年份
制造截止年份
价格范围 (USD)
卖家的企业类型
 
 
 
 
物品详情
卖家详情
物品价格 (USD)
制造年份

快速查看

 
装置: 电外科设备分析仪
制造商: Fluke Biomedical
型号: 454A
地点: 美国, North Carolina
1,400
-

快速查看

 
装置: 电外科设备分析仪
制造商: Fluke Biomedical
型号: 454A
地点: 英国, Scottish Borders
2,617
2012

快速查看

 
装置: 电外科设备分析仪
制造商: Bio-Tek
型号: RF-302
地点: 墨西哥, Tamaulipas
1,200
-