MedWOW / 二手医疗器械 / 牙科实验室 设备 / 牙科气流式清洗系统
 

牙科气流式清洗系统

市场价值计算器
 
卖家的企业类型
 
 
 
 
物品详情
卖家详情
物品价格 (USD)
制造年份

快速查看

 
装置: 牙科气流式清洗系统
制造商: KaVo
型号: QUATTROcare
地点: 印尼, Sulawest Tenga
795
-

快速查看

 
装置: 牙科气流式清洗系统
制造商: J Morita
型号: Lubrina
地点: 印尼, Sulawest Tenga
765
-

快速查看

 
装置: 牙科气流式清洗系统
制造商: J Morita
型号: Lubrina
地点: 印尼, Sulawest Tenga
765
-

快速查看

 
装置: 牙科气流式清洗系统
制造商: NSK
型号: NSK Care 3
地点: 印尼, Sulawest Tenga
615
-

快速查看

 
装置: 牙科气流式清洗系统
制造商: NSK
型号: NSK Care 3
地点: 印尼, Sulawest Tenga
615
-