MedWOW / 二手医疗器械 / 急诊科 设备 / Automatic Chest Compressor
 

Automatic Chest Compressor

 
 
 
 
物品详情
卖家详情
物品价格 (USD)
制造年份

快速查看

 
装置: Automatic Chest Compressor
制造商: Medtronic
型号: LUCAS 2
地点: 英国, Stirling
2,800
2013

快速查看

 
装置: Automatic Chest Compressor
制造商: Medtronic
型号: LUCAS 2
地点: 英国, Lothian
3,500
2011

快速查看

 
装置: Automatic Chest Compressor
制造商: Medtronic
型号: LUCAS 2
地点: 美国, Maryland
14,495
-